بایگانی برچسب ها: احمد پناه

هرکس بتواند برای مملکتش کار کند جهان گلستان می شود

روزگار بر مردمان تنگ آمده و بارزترینش کروناست که گلوی جهان را می فشرد و رسانه ها نیز در میدان انتشار، گوی سرعت در همرسانی بدخبرها  هم می ربایند؛ البته به گفته محققان این واکنش مغز ما در مقابل افکار و اخبار منفی یک مواجهه انطباقی است که برای تداوم بقای انسان ضروری است و […]
lightbox