بایگانی برچسب ها: تصرف اراضی

سه و نیم هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده سیاه کشیم رفع تصرف شد

مجازات حبس برای متصرفین ورفع تصرف از ۳/۵هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده سیاه کشیم
lightbox