بایگانی برچسب ها: کمونیسم

فروپاشی لیبرال دموکراسی باعث برآمدن هیچ عقیده انتقادی نشده و نمی‌شود

پسامدرنیته افق تازه‌ای به دست نمی‌دهد؛ اما دست کم برزخی است که سوسوی آن، طریقی برای اندیشیدن به امر مدرن فراهم می‌آورد. اگر بپذیریم که مدرنیته در مقام یک واقعیت تاریخی، دارای ذاتی است و این ذات دست‌کم تا اندازه‌ای بر ما منکشف است، آنگاه می‌توانیم در مورد آن به مثابه یک کل سخن بگوییم. […]
lightbox